Zásady ochrany súkromia

Zásady ochrany súkromia

AC Marca sa usiluje byť svojim používateľom nablízku. Snažíme sa im ponúkať včasné riešenia na bežné každodenné potreby a pomocou svojich produktov a služieb zvyšovať kvalitu ich života. 

Prijatím zásad ochrany súkromia sme sa zaviazali chrániť osobné údaje našich používateľov. Aby sme všetkým používateľom (dotknutým osobám) zaistili ešte účinnejšiu ochranu ich osobných údajov, snažíme sa neustále inovovať naše kontrolné mechanizmy.

Informácie o našich zásadách ochrany súkromia v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“) nájdete v ďalšej časti.

V Barcelone (Španielsko) dňa 15. marca 2021 Grupo AC Marca, S.L.

Obsahy

1. Prevádzkovateľ osobných údajov

Totožnosť prevádzkovateľa: GRUPO AC MARCA S.L. 
Poštová adresa: Av. Carrilet, 293-299. 08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona
Telefón: +34 93 260 68 00
E-mail: dpo@acmarca.com

Dozor nad osobnými údajmi bude vykonávať GRUPO AC MARCA, S.L., DIČ B-61.711.503, so sídlom v Av. Carrilet, 293-297, 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Španielsko, ako materská firma podnikateľskej skupiny AC MARCA.

Pod pojmom AC Marca sa rozumie ako skupina, teda GRUPO AC MARCA, S.L., tak aj každý podnik, ktorý je táto Skupina priamo alebo nepriamo riadi. Naša skupina pôsobí v Španielsku prostredníctvom niekoľkých subjektov:

AC MARCA HOME CARE, S.A.
AC MARCA ADHESIVES, S.A.
AC MARCA PERSONAL CARE, S.L.
LABORATORIO GENOVÉ, S.A.
AC MARCA BRANDS, S.L.

Tieto zásady ochrany súkromia sa preto vzťahujú na osobné údaje zhromažďované v súvislosti s produktmi a so službami všetkých podnikov skupiny AC Marca.

2. Údaje zhromažďované v AC Marca

Zhromažďované údaje slúžia na zdokonaľovanie služieb pre všetkých našich používateľov.

Údaje sa zhromažďujú dvomi možnými spôsobmi: 

Údaje, ktoré nám ako používateľ poskytujete priamo: Príkladom sú kontaktné údaje (meno, priezvisko, e-mailová adresa atď.) vo chvíli, keď nás žiadate o informácie.
Údaje, ktoré získavame vo chvíli, keď využívate naše služby: Týmto spôsobom zhromažďujeme o. i. informácie o tom, ktoré z našich služieb využívate a akým spôsobom – napríklad pri návšteve webovej stránky venovanej určitému produktu alebo ako interagujete s našimi obsahmi. Čo tieto údaje obsahujú:

Zaznamenávané údaje: Keď navštívite naše webové stránky, naše servery môžu automaticky získavať určité údaje a ukladať ich do svojich záznamov. Všetky tieto informácie sa zaznamenávajú do riadne registrovaného súboru o aktivite servera. Neskôr slúžia na spracovanie údajov a merania na čisto štatistické účely. Pomocou nich napr. zisťujeme počty zobrazení stránok, počty návštev webových služieb, poradie návštev, miesto prístupu a pod. Tieto údaje môžu obsahovať:

Podrobné informácie o tom, ako naše služby používate (napr. vaša webová požiadavka).
IP adresa (IP adresa je číslo, ktoré sa automaticky prideľuje počítaču vo chvíli, keď sa pripája k internetu).
Informácie o vašom zariadení, napr. chyby, systémová aktivita, nastavenie hardvéru, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas požiadavky a požadovaná adresa URL.

Súbory cookie a súbor aktivity: Na poskytovanie služieb merania môže AC Marca pri návšteve používateľa na našich stránkach používať súbory cookie. Cookies sú malé súbory, ktoré webový server posiela do vášho prehliadača, aby mohol zaznamenávať vaše aktivity v priebehu prezerania našich stránok. To všetko za dodržania zásad uvedených v našich Zásadách používania súborov cookie.

3. Účel spracovania

Údaje, ktoré prostredníctvom našich služieb zhromažďujeme, používame na účely poskytovania, udržiavania, ochrany a ďalšieho zdokonaľovania týchto služieb, na vývoj nových služieb a na dohliadanie nad dodržiavaním ochrany našich používateľov rovnako ako podnikov AC Marca. 

V súlade s ustanoveniami GDPR vás informujeme, že zaškrtnutím políčka „Súhlasím s právnymi podmienkami“ udeľujete svoj výslovný, slobodný a neomylný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v AC Marca na účely špecifikované v každom konkrétnom prípade v závislosti od typu kanála, ktorý na zhromažďovanie údajov použijeme. Ku spomínaným účelom môže patriť napr.:

Správa žrebovacích a marketingových akcií pre jednotlivé produkty Skupiny. 

Posielanie informačných letákov a propagačných informácií obsahujúcich reklamu podnikov a značiek AC Marca.
Posielanie produktov kúpených pomocou kupónov a príslušnej reklamnej akcie.

Rozosielaním reklamných obchodných oznámení e-mailom, faxom, pomocou SMS, MMS, sociálnych komunít alebo prostredníctvom iného elektronického alebo fyzického média, súčasného aj budúceho, ktoré bude posielanie oznámení umožňovať. Predmetom týchto obchodných oznámení budú produkty alebo služby poskytované skupinou AC Marca a ich spolupracovníkov a partnerov, s ktorými bude mať AC Marca uzavretú dohodu o uskutočňovaní obchodnej propagácie medzi svojimi zákazníkmi.

Reklamné akcie a prieskum trhu prostredníctvom rôznych médií a komunikačných kanálov, zamerané na vlastné produkty a služby.

Reklamné akcie a prieskum trhu prostredníctvom rôznych médií a komunikačných kanálov, zamerané na produkty a služby tretích strán z rôznych odborov činnosti vrátane prípadného poskytovania osobných údajov týmto tretím stranám.

Spracovanie štatistických prieskumov.

Spracovanie objednávok, požiadaviek a žiadostí všetkých druhov, prijatých od používateľov a predložených ktorýmkoľvek zo spôsobov kontaktu, ktoré sú používateľovi k dispozícii na našich webových stránkach.

Posielanie informačného letáka o novinkách na webových stránkach.

Tvorba profilov (profilovanie) na reklamné účely a prieskum trhu.

4. Právny základ spracovania osobných údajov

Právnym základom legitimizujúcim spracovanie vašich osobných údajov je váš výslovný súhlas udelený skupine AC Marca na účely uvedené vyššie.

5. Poskytovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje sa poskytnú ostatným podnikom skupiny AC Marca, ktoré ich na splnenie právnej povinnosti môžu postúpiť ďalej.

6. Obdobie, počas ktorého budú osobné údaje uložené

Vaše osobné údaje sa budú uchovávať tak dlho, pokým potrvá účel, na aký boli zaobstarané (vždy sa pritom budeme riadiť zásadou obmedzeného uchovávania údajov), alebo do chvíle, kým požiadate o ich vymazanie, vždy však počas obdobia nevyhnutného na splnenie našich právnych záväzkov.

7. Bezpečnostné opatrenia a kontrola prístupu

Skupina AC Marca prijala všetky technické a organizačné opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a integrity spracúvaných osobných údajov, zabránenie ich straty, narušenia a na zabránenie prístupu neautorizovaných tretích strán k týmto údajom. Na zaistenie bezpečnosti informácií využívajú naše webové stránky všeobecne uznávané technológie, napr. firewally, kontroly prístupov a šifrovacie mechanizmy. To všetko s cieľom zabrániť neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom. 

Na úspešné splnenie týchto cieľov udeľujete ako používateľ/klient súhlas s tým, aby skupina AC Marca získavala vaše údaje na účely príslušnej autentizácie (overenia identity) v prístupových kontrolách.

8. Vaše zákonné práva

Máte právo získať od AC Marca potvrdenie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje. 

Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu nepresných údajov a právo požiadať o ich výmaz napr. vtedy, ak tieto údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa zhromaždili.
Za určitých okolností môžete požiadať o obmedzenie spracovania svojich údajov. V takom prípade ich budeme len uchovávať na výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Za určitých okolností a z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie môžete uplatniť svoje právo na vznesenie námietky proti spracovaniu vašich osobných údajov. AC Marca potom vaše údaje nebude ďalej spracúvať s výnimkou prípadov, keď preukáže závažné oprávnené dôvody na ich spracovanie alebo keď bude ich spracovanie nevyhnutné na výkon alebo obhajobu prípadných právnych nárokov.

Ďalej môžete vykonať svoje právo na prenosnosť údajov a kedykoľvek odvolať poskytnutý súhlas. Odvolanie poskytnutého súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov v období pred jeho odvolaním.

Ak si želáte uplatniť ktorékoľvek zo svojich práv, obráťte sa, prosím, na nášho firemného poverenca pre ochranou osobných údajov, a to elektronickou poštou na adresu dpo@acmarca.com.

Ku svojej žiadosti nezabudnite pripojiť nasledujúce informácie: Meno a priezvisko, e-mailová adresa, ktorú používate ku svojmu účtu, alebo portál, ktorého sa žiadosť týka

9. Používatelia mladší ako osemnásť rokov

Keďže naše formuláre nie sú určené neplnoletým osobám, nenesie AC Marca zodpovednosť za prípadné poskytnutie osobných údajov osobami mladšími ako osemnásť rokov. 

Právo na prístup, opravu a výmaz takých údajov môžu uplatniť zákonní opatrovníci a právni zástupcovia neplnoletých písomnou a podpísanou žiadosťou, ktorá bude obsahovať meno, priezvisko, občiansky preukaz a presné pokyny, a to poslaním na e-mailovú adresu nášho firemného poverenca pre ochranu osobných údajov dpo@acmarca.com.

Ďalej vás informujeme, že s prípadnými sťažnosťami súvisiacimi so spracovaním svojich osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán na ochranu osobných údajov v Španielsku: Agencia Española de Protección de Datos.

10. Záväzok AC Marca

Všetky údaje, o ktoré vás na našich webových stránkach požiadame, sú nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytovať optimálne služby. Pri neposkytnutí všetkých požadovaných údajov nemôže AC Marca zaistiť, že nami poskytované informácie a služby budú presne zodpovedať vašim potrebám. 

Znenie týchto zásad ochrany súkromia sa môže občas meniť. Vaše práva vyplývajúce z týchto zásad ochrany súkromia nebudeme bez vášho výslovného súhlasu obmedzovať.

Všetky zmeny v našich zásadách ochrany osobných údajov sa zverejnia na tejto stránke. Na podstatnejšie zmeny vás upozorníme výraznejším spôsobom. Ak sa má napríklad zmena týkať určitých služieb, pošleme vám e-mailom oznámenie. Predchádzajúce verzie týchto zásad ochrany osobných údajov budeme okrem toho archivovať a budú vám dostupné na prečítanie.